Kalendár

Január
P U S Š P S N
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Aktuality
16.01.2020

Prijímatelia sociálnych služieb

Návšteva obchodu
13.01.2020

Pracovná ponuka - fyzioterapeut

SČK príjme fyzioterapeuta
09.01.2020

Podporte nás 2%

Podporte nás 2%
13.12.2019

Oznam pre darcov krvi

Nové telefónne číslo určené pre darcov krvi
11.12.2019

Workshop Valentínka - so ZŠ Požiarnická 3

Žiaci základnej školy Požiarnická 3 v Košiciach absolvujú workshopy prvej pomoci v rámci projektu Valentínka na našom územnom spolku SČK v rámci záujmového krúžku v utorky popoludní.
06.12.2019

Vianočný kupón

Kurz prvej pomoci ako netradičný vianočný darček
05.12.2019

Poďakovanie dobrovoľníkom

Dňa 2.12.2019 sme pripravili pre našich dobrovoľníkov "Záverečné stretnutie dobrovoľníkov 2019"
05.12.2019

Krajské ocenenie dobrovoľníkov „Srdce na dlani za rok 2019“

Skupina desatich dobrovoľníkov z Územného spolku SČK Košice - mesto získala ocenenie Srdce na dlani 2019.
05.12.2019

S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme! - certifikát

Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice - mesto spĺňa základný štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a získava značku kvality
0/0

Projekt CESTA

Pre skvalitnenie sociálnych služieb v DSS bol v období  od februára 2012 do  31. decembra 2015 implementovaný  projekt CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: DSS ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti. Jeho výsledkom je zvýšenie odborných kapacít personálu DSS, študentov i dobrovoľníkov a poskytovanie komplexných  služieb pre klientov v rekonštruovaných bezbariérových priestoroch.

 

Domov sociálnych služieb je zariadenie rodinného typu od roku 2003. Zabezpečujeme komplexné služby s kapacitou 25 klientov. Pracujeme podľa individuálnych plánov v skupinách s deťmi v predškolskom, školskom veku a mládežou s ťažkým aj kombinovaným zdravotným hendikepom, autizmom. Naši klienti môžu absolvovať aj špeciálnu základnú školu, prípadne Praktickú školu priamo v zariadení. Sme tu pre Vás po celý rok aj počas letných prázdnin.


V novom Centre komplexných služieb starostlivosti sú bezbariérové slnečné priestory na terapie, denné izby, oddychové zóny, komunikačné priestory so šatňami, kreatívna dielňa, triedy pre špeciálneho pedagóga, spoločenské miestnosti, učebňa s interaktívnou tabuľou, moderná, komplexne vybavená rehabilitácia a relaxačné nádvorie so záhradou, ktoré vytvárajú dostatočný priestor na komplexné služby. Poskytuje ich odborný personál s lekárskou garanciou.

 

September 2017

Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti bolo vybudované s finančnou podporou Švajčiarskej konfederácie.

Tvorí ho Domov sociálnych služieb, Jedáleň a Špecializované sociálne poradenstvo  - služby zapísané v registri KSK. Súčasťou komplexných sociálnych služieb je aj fyzioterapia, spolu s metodikou TheraSuit poskytované aj pre externých klientov a elokovaná trieda špeciálnej základnej školy. Ambulantné služby poskytujeme klientom s ťažkým zdravotným postihnutím, s poruchami správania a duševného vývoja a tiež s kombinovaným postihnutím. V súčasnosti máme 20 prijímateľov sociálnej služby.  Oproti roku 2012 je to zvýšenie  o 30 percent. Po ukončení projektu (2012 – 2016) kladieme dôraz na kontinuitu  a udržateľnosť. Služby poskytujeme v bezbariérovom prostredí s dôrazom na bezpečnosť klientov. K dispozícii sú slnečné denné miestnosti na terapie, hry, relax, tvorivá a keramická dielňa, špeciálna trieda, rehabilitácia. Exteriér tvorí záhrada s bezbariérovým prístupom na relax, šport a gardenterapiu. Komplexný prístup k riešeniu potrieb rodín so špecifickými požiadavkami sa ukazuje nielen ako potreba ale nevyhnutnosť pri práci s cieľovou skupinou. Iba v úzkej spolupráci s rodinou sa nám darí správne nastaviť individuálny plán a následne ich napredovanie. Spoluprácou celého tímu podporujeme rodinu ako celok. Pomáhame s technickými problémami, s administratívou na úradoch, pri hľadaní kompenzačných pomôcok a podobne. Súčasťou nášho tímu sú aj odborní lekári MUDr. Anna Kopasová, detská neurologička a MUDr. Katarína Šalamonová, pediater – fyziater a psychologička  PhDr. Angelika Prevozňáková. Poskytujú konzultácie rodičom i pracovníkom podľa potreby, osobne aj telefonicky. Pri  aktivitách arteterapia, muzikoterapia, aromaterapia, dramatoterapia, biblioterapia, gardenterapia, canisterapia, externé cvičenie, hydroterapia, fyzioterapia, práca s hlinou,  pomáhajú  dobrovoľníci a študenti na praxi. Práce a výrobky klientov sa prezentujú na prezentačno-predajných výstavách na KSK dva krát ročne.

Od marca 2015 poskytujeme v Jedálni SČK stravu pre klientov, zamestnancov, seniorov, invalidných dôchodcov, aj pre verejnosť. V roku 2016 bolo vydaných 11 162 obedov, 1 765 desiat, zabezpečený pitný režim pre klientov, občerstvenie pri oceňovaní darcov krvi; dobrovoľníkov, klientov na vzdelávaní a podobne.

Počet  konzultácií sociáneho poradenstva za rok 2016 bol 606.  Z toho 394 krát špecializované sociálne poradenstvo. Pomoc u nás hľadali občania, ktorí sa nachádzali v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu svojho alebo svojich blízkych a tí, ktorí nemali zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.

Individuálny rehabilitačný programo TheraSuit,  pre deti aj dospelých, zlepšuje činnosť nervového a pohybového systému a zároveň stimulujem a rozvíja dôležité funkcie pre každodenné aktivity. Program je nastavený pri prvej terapii na 4 týždne v trvaní 3 hodiny denne. Po trojmesačnej  regenerácii a zafixovania si novonaučených, prípadne novonadobudnutých schopností sa pokračuje v terapii podľa potreby v rozsahu 4 alebo 2 týždňov. Terapia je vhodná pre diagnózy detská mozgová obrna, traumatické poranenia mozgu a miechy, cievna mozgová príhoda, neuromuskulárnych poruchách a pod. V roku 2016 terapiu absolvovalo 10 klientov z toho opakovane 6 klientov. Novú schopnosť dosiahlo 9 klientov, napr. otáčanie sa, sed a stoj v pavúku, sed a stoj s troj oporou, postavenie sa až po samostatnú chôdzu s pomôckami. Výrazné zlepšenie dosiahlo 5 klientov, samostatný sed, samostatný stoj, samostatná chôdza po schodoch, s barlami, s mechanickou podporou.

Naďalej udržiavame kontakt s partnerom projektu Švajčiarskou nadáciou poskytujúcou sociálne služby pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením  Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte Wohnhuus Bärenmoos, Oberrieden.  Osobitne ďakujeme pani Karin Albrecht za výnimočný prístup, odbornú pomoc a ústretovasť pri spolupráci v uplynulých rokoch.

Viac informácií vo Výročnej správe /Dokumenty/.

 

V dňoch 14. - 15. novembra 2016 sa na Medziodborovej konferencii zdravotných a sociálnych profesií v Prahe s názvom

"Klient so špeciálnymi potrebami – klient s DMO" zúčastnili MVDr. Lucia Cangárová – riaditeľka ÚzS Košice-mesto,  Mgr. Martina Repejová - vedúca DSS SČK a MUDr. Katarína Šalamonová.

 

Témy sa týkali našej každodennej práce v Centre komplexných služieb starostlivosti pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením, vybudovaného vďaka projektu a finančnej podpore Švajčiarskej konfederácie.

Spolupráca s odborníkmi, ktorí sa venujú cieľovej skupine - zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži pri rehabilitácii, TheraSuit metodike, canisterapii, výžive, poradenstve, či pri výchove prijímateľov sociálnych služieb.  Nechýbali prednášky logopéda, psychiatra/ sexuológa a ortopéda.Medziodborová spolupráca je v našom sociálnom zariadení veľmi dôležitá a nevyhnutná pre napredovanie našich klientov.

Kontakty organizácií zúčastnených na konferencii uvedené v Zborníku nám umožnia zdieľanie skúseností v rehabilitácii, TheraSuit metodiky, v sociálnej práci, poradenstve a jednotlivých terapiách.

 

SEMINÁR PRE RODIČOV

Seminár pre rodičov, 31. Mája2016:  "Zdravý spôsob života a význam pohybovej aktivity“– aktuálne informácie na danú tému formou diskusie a poradenstva s lektorkou  RNDr. Evou Schnitzerovou, PhD., z  RÚVZ v Košiciach

Aktivity s dobrovoľníkmi a študentmi

V úzkej spolupráci s dobrovoľníkmi a študentmi sme pripravili aktivity pre našich klientov – športové, kreatívne, skrášľovanie prostredia okolo nás.

Deň otvorených dverí, 22.6.2016: Prezentácia zariadenia ako Centra komplexných služieb starostlivosti – v spolupráci s RÚVZ v Košiciach, ukážky prvej pomoci, kreatívna tvorba, maľovanie na tvár a iné.

 

V DOME SČK JE CENTRUM KOMPLEXNÝCH SLUŽIEB STAROSTLIVOSTI

Po štyroch rokoch intenzívnej práce vedenia územného spolku SČK Košice - mesto a  projektového tímu bol  projekt „CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti,“  úspešne ukončený.
Švajčiarsko-Slovenský projekt bol podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Na projekte sa finančne spolupodieľali Švajčiarska konfederácia, Slovenská republika a Územný spolok SČK Košice - mesto.
Hlavným cieľom bolo zaviesť a otestovať pilotný systém komplexnej sociálnej starostlivosti o deti a mladistvých s najvyšším stupňom postihnutia, ktorý funkčne prepája 3 aspekty ovplyvňujúce kvalitu života cieľovej skupiny projektu: kvalitu a rozsah poskytovaných služieb v rámci DSS, kvalitu odborných zručnosti rodinných príslušníkov pre domácu starostlivosť o dieťa a pokrok v socializácii klientov.

Partnermi  projektu  sú Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte/ Švajčiarska nadácia pre bývanie mladých ľudí so zdravotným postihnutím a Spojená škola, Vojenská č.13 v Košiciach.

Projekt bol implementovaný  v období  od Súbory na stiahnutie

Galéria - Projekt Cesta 2016

Galéria - Projekt Cesta - 2016